Obowiązki właściciela psa

Obowiązki właściciela psa

Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić konsekwencje natury cywilnej. W tej mierze wskazać należy na obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, gdy z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i właściciela zwierzęcia wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Jeżeli na terenie miasta (gminy) obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, a rada miasta (gminy) wprowadziła w nim obowiązek wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu, wówczas nieprzestrzeganie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny do 5.000 zł. Podobne zagrożenie dotyczy nierespektowania wprowadzonego przez radę miasta (gminy) do regulaminu obowiązku sprzątania psich odchodów z terenów użyteczności publicznej, trawników, chodników itd.

Obowiązkiem posiadaczy psów jest dokonywanie szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Uchylanie się od tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, że utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej utrzymywać takiego psa. Odpowiedni organ może odmówić wydania zezwolenia lub cofnąć zezwolenie wydane wcześniej, jeśli warunki i sposób utrzymywania psa stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. Wraz z ukaraniem za to wykroczenie, może być orzeczony przepadek zwierzęcia.

Share this post

Z Grodu Smoka