Ubezpieczenie psa

Ubezpieczenie psa

Ubezpieczenie psa bez względu na to czy jest to ubezpieczenie OC, czy zwrotu kosztów leczenia, wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji. Krótko mówiąc, aby wejść w posiadanie polisy, która chroniłaby konkretnego czworonoga, trzeba posiadać dokument wskazujący legalność jego zakupu a także rodowód zwierzęcia. Poza tym Towarzystwa Ubezpieczeń wymagają od właścicieli kartę szczepień ochronnych psa, oraz konkretne określenie miejsca jego przebywania, jak i sposobu opieki i nadzoru nad nim. Dodatkowo w polisie zawarte jest określenie zakresu terytorialnego, na którym TU będzie ponosić odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi pies. Takie ograniczenie terytorialne może być dosyć istotne przede wszystkim dla osób podróżujących wraz ze swym pupilem. Jak już wyżej wspomniano, żadne TU nie poczuje się do odpowiedzialności i nie wypłaci odszkodowania, jeśli pies nie posiada wszystkich wymaganych szczepień ochronnych lub jeśli wyprowadzany jest bez smyczy i kagańca.

Ubezpieczenie OC za zwierzęta ma na celu ochronę przed kosztami, wynikłymi na skutek wyrządzenia szkody przez określone w polisie zwierzę. Zawierając umowę ubezpieczenia z właścicielem psa, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia określonego odszkodowania, na rzecz osób trzecich, które poniosły szkodę i wobec których Ubezpieczony ma obowiązek naprawienia owej szkody. Konkretny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela określany jest zawsze w ogólnych warunkach umowy. Ubezpieczenie oc za zwierzęta w praktyce najczęściej stanowi część polisy domu lub mieszkania. W Polsce istnieje tylko kilka TU, które tego rodzaju ubezpieczenie oferują osobom fizycznym, jako odrębną polisę. Ogólnie mówiąc odpowiedzialność cywilna regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego, który wyróżnia kilka rodzajów tejże odpowiedzialności. I tak na przykład, co innego stanowi odpowiedzialność cywilna za czyny niedozwolone a co innego odpowiedzialność za szkodę, która powstała przez zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. I tak wyróżnić można odpowiedzialność deliktową, która z kolei dzieli się na odpowiedzialność z winy, odpowiedzialność powstałą na zasadzie ryzyka czy zasad współżycia społecznego. Nawiązując do ubezpieczenia OC psa brane są pod uwagę sytuacje, w których powstaje odpowiedzialność na zasadzie winy lub współżycia społecznego. Dodatkowo, jeśli rozpatrywana jest sprawa konkretnej szkody, wówczas Kodeks Cywilny wyróżnia szkody powstałe na osobie lub szkody majątkowe. Już sam ten podział najlepiej pokazuje, jak bardzo skomplikowana i złożona jest sprawa odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie psa, a w szczególności psa należącego do rasy uznanej za agresywną z pewnością zwiększa potrzebę posiadania odpowiedniego ubezpieczenia oc.

Share this post

Z Grodu Smoka